2016 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Başvuruları
SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Sağlık Bakanlığı 3103 sözleşmeli personel alımı yapacak.  Başvurular önümüzdeki hafta başlıyor. Sözleşmeli Persoel başvuruları 11 Nisan 2016 tarihi ile 18 Nisan 2016 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular ÖSYM resmi internet sitesi www.osym.gov.tr adresinden yapılacak. İşte başvuru şartları ve detayları...

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre ortaöğretim, ön lisans, ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

Peki kimler başvurabilir...
2016 Sağğlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili detaylar http://saglik.gov.tr/ sitesinde yayınlanmıştır. Sitede yer alan duyuruda başvuru şartları ve başvurularda alınacak personel sayıları verilmiştir... İşte başvuru şartları ve detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TAŞRA TEŞKİLATINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI

1. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre ortaöğretim, ön lisans, ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sözleşmeli pozisyonlarda çalışacakların ücretleri merkezi yönetim bütçesinden karşılanacaktır.

2. Adaylar tercihlerini, 12-18 Nisan 2016 tarihleri arasında, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ÖSYM tarafından ilan edilecek kılavuzda yer alan kurallara göre, şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Tercih süresi uzatılmayacaktır. KPSS-2016/3 Tercih Kılavuzuna göre yapılacak yerleştirmeye başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

3. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan (Danıştay 12. Daire Başkanlığının kararı gereğince alt öğrenim düzey(ler)indeki kadroları tercih hakkı bulunan adayların, sınava girdikleri üst öğrenim düzeyinde mezun olamasalar da, tercih ettikleri alt öğrenim düzey(ler)indeki kadroların gerektirdiği alan/programdan tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla mezun olmaları gerekmektedir.) mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmayacaktır.

4. Sağlık Fizikçisi, Odyolog, Dil ve Konuşma Terapisti ve Perfüzyonist pozisyonlarında tercih yapmak isteyen adayların 05.04.2016 tarihine kadar mutlak suretle Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapması gerekmektedir. Anılan Başkanlığın 24/07/2014 tarihli duyurusuna istinaden daha önce başvuru yapmış ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvurmalarına gerek yoktur.

5. Yerleştirme sonuçlarının ÖSYM tarafından ilan edilmesini müteakip, adayların göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, istenen belgeler ve diğer bilgiler Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı pozisyonlarına yerleşenler için http://www.yhgm.saglik.gov.tr Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatı pozisyonlarına yerleşenler için http://www.thsk.gov.tr ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu taşra teşkilatı pozisyonlarına yerleşenler için http://www.tkhk.gov.tr internet sayfalarından ayrı ayrı duyurulacaktır.

6. ÖSYM tarafından tercihine yerleştirilenlere Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşları tarafından göreve başlama işlemleri için herhangi bir belge gönderilmeyecektir. 7. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde (*) ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde yer alan hüküm: “…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında yer alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;
a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,
c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”

İŞTE 2015 SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL DAĞILMI:
İşte hangi branştan kaç personel alınacağına dair çizelge...

POZİSYON UNVANI

ÖĞRENİM

DÜZEYİ

SB

TKHK

THSK

TOPLAM

BİYOLOG

LİSANS

18

18

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ

LİSANS

5

5

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ

LİSANS

4

4

DİYETİSYEN

LİSANS

19

111

130

FİZYOTERAPİST

LİSANS

31

31

HEMŞİRE

LİSANS

681

20

701

EBE

LİSANS

130

456

586

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST)

LİSANS

7

7

ODYOLOG

LİSANS

15

15

PERFÜZYONİST

LİSANS

18

18

PSİKOLOG

LİSANS

12

79

91

SAĞLIK FİZİKÇİSİ

LİSANS

10

10

SOSYAL ÇALIŞMACI

LİSANS

14

14

SAĞLIK TEKNİKERİ ACİL TIP TEKNİKERİ

ÖNLİSANS

530

0

530

SAĞLIK TEKNİKERİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI

ÖNLİSANS

99

99

SAĞLIK TEKNİKERİ AMELİYAT

ÖNLİSANS

15

15

SAĞLIK TEKNİKERİ ANESTEZİ

ÖNLİSANS

20

20

SAĞLIK TEKNİKERİ ÇEVRE SAĞLIĞI

ÖNLİSANS

4

4

SAĞLIK TEKNİKERİ DİYALİZ

ÖNLİSANS

53

53

SAĞLIK TEKNİKERİ ECZANE

ÖNLİSANS

4

4

SAĞLIK TEKNİKERİ ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ

ÖNLİSANS

11

11

SAĞLIK TEKNİKERİ FİZİK TEDAVİ

ÖNLİSANS

31

31

SAĞLIK TEKNİKERİ İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ

ÖNLİSANS

7

7

SAĞLIK TEKNİKERİ LABORATUVAR

ÖNLİSANS

48

48

SAĞLIK TEKNİKERİ ORTOPEDİ

ÖNLİSANS

24

24

SAĞLIK TEKNİKERİ PATOLOJİK ANATOMİ

ÖNLİSANS

18

18

SAĞLIK TEKNİKERİ RADYOTERAPİ

ÖNLİSANS

20

20

SAĞLIK TEKNİKERİ RÖNTGEN

ÖNLİSANS

68

68

SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETER

ÖNLİSANS

55

55

HEMŞİRE

ORTAÖĞRETİM

270

270

EBE

ORTAÖĞRETİM

44

44

SAĞLIK MEMURU ANESTEZİ

ORTAÖĞRETİM

9

9

SAĞLIK MEMURU LABORATUVAR

ORTAÖĞRETİM

41

41

SAĞLIK MEMURU ORTOPEDİ

ORTAÖĞRETİM

11

11

SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN

ORTAÖĞRETİM

50

16

66

SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER

ORTAÖĞRETİM

25

25

Genel Toplam

530

1891

682

3103

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.